Vaasassa ratkotaan energiakysymyksiä –Alalle halutaan lisää naisia

I Vasa löser man energifrågor – mera kvinnor önskas till branschen

Yliopistoissa tehdään perinteisesti perustutkimusta ja yrityksissä liiketoimintaa. Viime vuosina on alkanut yleistyä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö uusien innovaatioiden löytämiseksi. Vaasan yliopistossa osaamisen ”törmäyttämistä” tehdään lisäksi yliopiston sisällä eri tieteenalojen kesken.

VEBIC sai alkunsa 2010-luvun lopulla energia-alan laboratorioiden perustamisesta ja kasvoi tutkimus- ja innovaatioalustaksi, jossa haetaan kestäviä ratkaisuja energia-alalle. Monet ajankohtaiset ongelmanratkaisua ja kehitystyötä kaipaavat kysymykset ovat globaaleja, joten myös innovaatioyhteistyö on kansainvälistä.

VEBIC on Vaasan yliopiston ja alueen vahvan energiasektorin yhteinen ponnistus. Siinä missä tieteellinen tutkimus etsii vastauksia yksittäisiin tutkimuskysymyksiin, tutkimusalusta mahdollistaa kokonaisvaltaisen suhtautumisen ongelmanratkaisuun.

– Uusien teknologioiden käyttöönoton vauhdittaminen ja niiden markkinan kehittymisen aktivointi kehittämällä regulaatiota on tärkeää etenkin nyt, kun mietimme askeleita kohti hiilineutraalia Suomea, Suvi Karirinne sanoo. KUVA: P-J Graphics Oy

VEBICin toimintaa on kehitetty myös strategisesti:

– Olemme etsineet työpajatyöskentelyn avulla vastauksia kysymyksiin, mitkä asiat ovat tärkeitä energia-alan tutkimus- ja kehitysteemoja ja mitkä asiat ovat tärkeitä yrityksille ja muille sidosryhmille. Pohdimme, miten haluamme kehittyä ja mitä meidän pitää tehdä seuraavan 10 vuoden aikana, mihin tähtäämme, kertoo tutkimusalustan johtaja Suvi Karirinne Vaasan yliopistolta.

Strategista suunnittelua on tehty Pohjanmaan liiton rahoittamassa VIP-hankkeessa (Cornerstones for VEBIC Innovation Platform).

VEBICissä järjestetään webinaareja, työpajoja ja seminaareja. Tärkeitä tunnistettuja kehityskohteita on ollut muun muassa akkuteknologian osaamisen kehittäminen Vaasan seudulla.

Lisää naisia energia-alalle

Tekniikan alan opiskelijoiden toivotaan verkostoituvan paikallisen yritysmaailman kanssa jo opintojen varhaisessa vaiheessa.

– Täällä on paljon isoja yrityksiä, kuten Wärtsilä, Danfoss ja ABB, josta opiskelijat voivat saada harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja. Yrityksissä on suuri tarve koulutetulle työvoimalle ja opiskelijoiden on hyvä tietää, mitä tuleva työelämä vaatii käytännössä.

Tulevaisuudentekijöiksi energia-alalle halutaan lisää nuoria ja etenkin naisia: Karirinteen mukaan Suomessa alan tekijöistä on naisia vain arviolta 25 %.

– Luku on räikeän pieni Pohjoismaissa. Isojen yhtiöiden hallituksiin ja muille johtopaikoille halutaan naisia, koska he tuovat alalle erilaista ajatusmaailmaa ja innovaatioita. Moninaisuus on tärkeää tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.

VEBICläiset ovat aktiivisia pohjoismaisessa energia-alan tasa-arvoverkostossa NEEN:ssa. Helmikuussa Vaasassa järjestettiin Equalitech-tapahtuma, jossa naispuoliset alan huippuosaajat kertoivat pohjanmaalaisille lukiolaisille työstään. Karirinteen mukaan on tärkeää, että nuoret tytöt saavat esikuvia miesvaltaiselta alalta.

Nuorten kiinnostusta alaa kohtaa pyritään nostamaan myös lisäämällä lukio-opetusta.

– Energiataloutta ja kestävyyttä käsittelevä lukiokurssi saatiin laajennettua 15 opintopisteen englanninkieliseksi ”Energy Transition” -moduuliksi, Karirinne kertoo.

Kaasumaisissa polttoaineissa on potentiaalia

VEBICin tutkimusohjelmat painottuvat energiajärjestelmiin ja energiamurroksen hallintaan. Esimerkiksi biokaasun käyttömahdollisuudet kiinnostavat energia-alaa.

– Siinä on valtavasti potentiaalia Suomessa ja kansainvälisesti. Jätevirtoja olisi tärkeä saada jalostettua korkeammille jalostusasteille. Biokaasun tuotanto tukee aluetaloutta ja tuo energiapalettiin yhden vaihtoehdon ja ratkaisun lisää, Karirinne sanoo.

Jätehuolto ei toimi monissa maissa, ja biokaasu olisi Karirinteen mukaan tähän yksi ratkaisu.

– Emme itse välttämättä tajua, miten hyvä energiajärjestelmä meillä on Suomessa. Esimerkiksi jätteenpoltto auttaa vähähiilisen kaukolämmön tuottamisessa.

VEBIC on mukana EU-rahoitteisessa Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla -hankkeessa, jossa korostuu nesteytetyn biometaanin (LBM) tarjonnan kasvutarve.

Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on erityisen suuri kysymys ratkaistavaksi. EU:n Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluvassa CHEK-hankkeessa tutkitaan vedyn käyttämistä polttoaineena ja kehitetään laivoille alustaa, jossa voidaan yhdistää useampaa teknologiaa.

VEBIC-tutkimusalustan yhteydessä toimii laboratoriokokonaisuus, johon kuuluvat polttoainelaboratorio, polttomoottorilaboratorio ja sähkö- ja energiajärjestelmäintegraatioiden FREESI-laboratorio.

Karirinne muistuttaa, että energia on lisäksi kansallisen turvallisuuden asia, joten tietty omavaraisuusaste on turvattava ja energian saatavuuden luotettavuus on turvattava. Digitalisaatio lisää järjestelmän haavoittuvaisuutta, joten myös kyberturvahankkeisiin on satsattava. Vaasan yliopiston koordinoima Cybersecurity and Resilience of Digital Energy Systems eli CD-DES-hanke on myös EU-rahoitteinen.

VEBICin missiona on olla vuonna 2030 arvostettu pohjoismainen tutkimuskeskus ja luotettava yhteistyökumppani EU-alueella. Suvi Karirinne on tyytyväinen VEBICIn toimintamallin kehitykseen.

– Se on osoittautumassa sellaiseksi, kuin ajattelimme. Tilanne on hyvä kansainvälisellä tasolla ja yliopiston sisällä. Hankesuunnitelmat ovat mielenkiintoisia ja olemme saaneet mukaan paljon yrityksiä ja tutkijoita yliopiston akateemisista yksiköistä. Mitä tutummaksi VEBIC tulee, sitä laajemmin toiminta alkaa kiinnostamaan, Karirinne sanoo.

Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP) -hanke

Toteutusaika: 1.8.2018–30.6.2021
Kokonaiskustannukset: 399 409 euroa
EAKR- ja valtion tuen osuus: 319 526 euroa

Rahoittajat: Pohjanmaan liitto, Vaasan kaupunki, Vaasan yliopisto