Utsläppssnål trafik – Vem tar tag i saken?

Mobilitetssätten och -behoven ändras och speciellt  trafikutsläppsmålen förutsätter snabba förändringar i invanda vanor.  Helheten kräver koordinering, men i synnerhet små kommuner har knappare resurser att utveckla hållbara mobilitetssätt.  

I Vasaregionen har man börjat arbeta med transportservicen och trafiken som en helhet.

– Trafikservicen påverkar regionernas livskraft och företagens och människornas vardag och därför ser vi ett behov av en gemensam diskussion i strävan efter utsläppsminskningar, berättar projektchef Heli Siirilä från Vasa universitets forskningsplattform InnoLab.

Trafikdiskussionen är livlig framför allt på sociala medier.  Målet är att motsättningarna minskar till följd av att informationen ökar och att diskussionen om ämnet är konstruktiv.

Medelstora Vasa stad omges av en stor landsbygd och trafikkulturen är personbilsdominerad.

–  För många är bilen alltjämt en statussymbol.  Människorna är vana vid att själva besluta när och vart de far och utbudet av kollektivtrafik har inte varit på sådan nivå att den skulle ses som ett lika välfungerande alternativ.  En del av transportservicen har emellertid redan utvecklats till det bättre, berättar projektchef Matias Båsk från Vasaregionens Utveckling Ab VASEK.

–  Före coronan var till exempel tillväxten i antalet tågresenärer stor.  Det finns alltså beredskap till förändring, bara priserna är de rätta och kommunikationen positiv, säger Siirilä.

VASEK och universitetets forskningsplattform InnoLab har koordinerat det EU-finansierade projektet MoveIT, där nuläget och målen för mobilitet analyserades.  Dessutom har man utarbetat en vägkarta som stakar ut riktningen för framtiden samt skapat webbsidan Smart mobilitet i Vasaregionen.

Covid-19 minskade behovet av resor till arbetet och på fritiden och omintetgjorde försöket med hållbara alternativ för arbetsresor och samåkning som planerats inom MoveIT-projektet.  Tiden utvisar hur pandemin påverkar mobiliteten och trafikservicen.  Bild: MoveIT-projektet

Smidigt resande i olika fortskaffningsmedel

Vägkartan för Koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030 är indelad i åtta temaområden: arbetsplatser, invånare, tjänsteleverantörer, betalningssätt, förvaltning, finansiering, infrastruktur och kommunikation.

–  Ganska många saker behöver förändras för att åstadkomma utsläppssnål trafik, men resekedjorna i Vasaregionen är ett centralt utvecklingsobjekt.  Smidiga resekedjor är ett sätt att göra kollektivtrafiken till ett attraktivt, bekvämt och lätt sätt att röra sig, säger Siirilä.

Enligt vägkartans mål ska resekedjor börja skapas före år 2024.  Hela resan kan i framtiden göras med samma biljett, oavsett byte av fortskaffningsmedel.  Framtidens mobilitet planeras hållbart, det vill säga kollektivtrafik, ny transportservice, cykling och gångtrafik betonas i investeringar.

Vägkartan finns förutom på de båda inhemska språken även på engelska.

– Vasaregionens företagsliv är internationellt och transportservicens hållbarbarhet är som bäst under arbete både i Finland och på andra håll i Europa, konstaterar Siirilä.

Användningen av transportservice påverkas av beslut, som fattas i olika offentliga organisationer och privata företag.  Vägkartan visar den gemensamma riktningen för till exempel arbetsgivare och kommunernas förtroendevalda.  

– Vår önskan är att man i regionen som nästa steg gör en konkret handlingsplan för att hållbarhetsmålen gällande trafiken ska nås, berättar Matias Båsk.

MoveIT-projektets workshoppar flyttades till webben på grund av pandemin.  Deltagare var myndigheter, företag, högskolor och intresseorganisationer.  Heli Siirilä och Matias Båsk berömde deltagarnas aktivitet.  Bild: Vasaregionens Utveckling Ab

Smart mobilitet i Vasaregionen

MoveIT – koldioxidsnål transportservice i Vasaregionen 2030-projektet


Genomförandetid: 1.1.2019-31.8.2021
Totala kostnader: 151 930 euro
ERUF- och statbidragsandel: 112 331 euro

Finansiärer: Österbottens förbund, NTM-centralen i Södra Österbotten, Vasa stad, Korsholms kommun